Biuletyn Informacji Publicznej

  • Urząd Miasta
  • Urząd Miasta

Informacja o uprawnieniach wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020 roku

Formularze dla wyborcy:

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW W WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W GŁOSOWANIU PONOWNYM W DNIU 12 LIPCA 2020 ROKU

1. Zaświadczenie o prawie do głosowania.

Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem ponownego głosowania może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosownia w kraju i za granicą.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć najpóźniej do 10 lipca 2020 roku pisemnie lub osobiście. 
https://bip.kedzierzynkozle.pl/sprawa-do-zalatwienia/686/wydanie-zaswiadczenia-o-prawie-do-glosowania

Zaświadczenia o prawie do głosowania wyborca może odebrać osobiście lub przez upoważnioną pisemnie osobę najpóźniej w dniu 10 lipca 2020 roku w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców. Osoby ujęte w spisie wyborców miasta Kędzierzyn-Koźle odbierają zaświadczenia w Urzędzie Miasta w Kędzierzynie-Koźlu-Wydział Spraw Obywatelskich ul. Władysława Planetorza 2, I piętro.

Osoby, które złożyły wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosownia przed dniem 28 czerwca 2020 roku otrzymały również zaświadczenie uprawniające do głosowania w dniu 12 lipca 2020 roku. W takim przypadku nie ma możliwości ponownego złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

2. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku. Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji domowej  zgłasza zamiar głosowania korespondencyjnego w terminie do 07 lipca 2020 roku. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie kwarantannie lub izolacji po tym terminie może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 10 lipca 2020 roku.

Zgłoszenia można dokonać:

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego przed dniem 28 czerwca 2020 roku otrzymają na adres wskazany w tym zgłoszeniu pakiet wyborczy na dzień 12 lipca 2020 roku. Nie ma potrzeby dokonywania ponownego zgłoszenia.

3. Dopisanie wyborcy do spisu wyborców w miejscu pobytu.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może zostać  wniesiony najpóźniej w dniu 07 lipca 2020 roku. Na podstawie tego wniosku wyborcazostanie dopisany do spisu wyborców w  wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy, w której będzie przebywał w dniu wyborów – dotyczy wyłącznie wyborców, którzy nie dopisali się do spisu wyborców w przed dniem pierwszego głosowania.

Wniosek można złożyć:

Osoby wpisane na swój wniosek do spisu wyborców w miejscu pobytu będą  ujęte w tym spisie wyborców również w przypadku przeprowadzenia ponownego głosowania. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, w tym również w miejscu stałego zamieszkania, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców.

4. Wpisanie wyborcy do stałego rejestru wyborców. 

W celu wpisania do stałego rejestru wyborców przed dniem ponownego głosowania należy wniosek złożyć do dnia 06 lipca 2020 roku 

Wniosek o wpisanie do stałego rejestru wyborców może zostać złożony przez: 

  • wyborcę stale zamieszkałego na obszarze miasta Kędzierzyn-Koźle bez zameldowania na pobyt stały ,
  • wyborcę nigdzie niezamieszkałego przebywającego stale na obszarze miasta,
  • wyborcę stale zamieszkałego w Kędzierzynie-Koźlu pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze miasta – jeżeli wyborca chce być wpisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania. 

Wniosek można wnieść: 

Do wniosku należy dołączyć: 

W terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku  następuje wydanie decyzji administracyjnej o wpisaniu lub o odmowie wpisu do stałego rejestru wyborców.

5. Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 

Wniosek może złożyć wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub wyborca, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat. 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do  stałego rejestru wyborców tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. 

Wniosek  można złożyć w terminie do 03 lipca 2020 roku

Do wniosku należy dołączyć: 

  • kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności ( nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat)
  • pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa wyrażona na formularzu 
    https://bip.kedzierzynkozle.pl/sprawa-do-zalatwienia/684/sporzadzenie-aktu-pelnomocnictwa-do-glosowania
  • kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy osoba, która wraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co wyborca udzielający pełnomocnictwa). 

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w ustalonym terminie w miejscu stałego zamieszkania wyborcy, chyba że wyborca we wniosku zwróci się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy, w której jest ujęty w rejestrze wyborców.    

Pełnomocnictwo udzielone przed dniem pierwszego głosowania jest skuteczne również w głosowaniu ponownym, chyba, że wyborca złoży oświadczenie o cofnięciu pełnomocnictwa.


INFORMACJA O SPOSOBIE I ZASADACH GŁOSOWANIA W LOKALACH WYBORCZYCH  W DNIU 12 LIPCA 2020 ROKU

Lokale wyborcze będą czynne 12 lipca od godziny 7.00 do 21.00. Głosujący muszą pamiętać o kilku obowiązujących ich zasadach:
- zasłanianiu nosa i ust
- dezynfekcji rąk
- zachowaniu bezpiecznej odległości (odstęp 1,5 metra)
- zaleca się używanie własnych rękawiczek jednorazowych i długopisu.

Informacja Komisarza Wyborczego w Opolu III, która zawiera adresy siedzib obwodowych komisji wyborczych w Kędzierzynie-Koźlu*.

*Ważne! Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej nr 10, właściwej dla wyborców zamieszkujących część OSIEDLA POGORZELEC, w skład której wchodzą ulice: Arki Bożka, Józefa Bema-numery nieparzyste od 1 do 9 i numery parzyste od 2 do 20, Janusza Korczaka, Tadeusza Kościuszki-numery nieparzyste od 1 do 19 oraz numery parzyste od 2 do 12, Juliusza Ligonia-numery nieparzyste od 1 do 31 oraz numery parzyste od 2 do 34, Mikołaja Reja, gen. Władysława Sikorskiego, Piotra Skargi-numery nieparzyste od 1 do 13 i numery parzyste od 2 do 22, Jana Sobieskiego, Towarowa znajduje się w Środowiskowym Domu Samopomocy „Promyczek”, ul. Piotra Skargi 11, 47-224 Kędzierzyn-Koźle.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenie

Brak nadchodzących wydarzeń

Brak nadchodzących wydarzeń

Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel