Biuletyn Informacji Publicznej

Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II

Tytuł projektu:

„Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II”

Dofinansowanie:

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa:

IX Wysoka jakość edukacji

Działanie:

9.1 Rozwój edukacji

Poddziałanie:

9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej

Numer umowy o dofinansowanie:

RPOP.09.01.03-16-0014/18-00

Data podpisania umowy o dofinansowanie:

2019r.

Wartość projektu:

2.279.628,80 PLN - całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach Projektu

Wysokość dofinansowania:

1.937.684,48 PLN

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Okres realizacji projektu:

05.2019-10.2021

Zakres:

Projekt wpływa na poprawę jakości i efektywności nauczania we wszystkich przedszkolach w Kędzierzynie- Koźlu poprzez rozszerzenie oferty przedszkoli o zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne; doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych  nauczycieli oraz doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego. Potrzeby w zakresie poszczególnych działań określone zostały przez dyrektorów placówek.

Show settle the matter panel
Show Facebook panel
Show YouTube panel
Show Instagram panel