Biuletyn Informacji Publicznej

 • Urząd Miasta
 • Urząd Miasta

Aktualności i sprawy bieżące

Kochani Seniorzy Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kędzierzynie , pragnę poinformować Was, że 2020 rok był rokiem, który spowodował izolację społeczną, którą przeżywaliśmy i przeżywamy nadal a powodem był Corona Wirus, Cowid - 19. W 2020  był rokiem obchodów 60 lecia powstania Zarządu Oddziału Rejonowego  Polskiego Związku Emerytów Rencistów I Inwalidów w Kędzierzynie,  spotkania i uroczystości nie odbyły się ze względu na panującą pandemię.

Dzisiaj chcemy w sposób symboliczny uczcić 60 lecie naszej wspólnej działalności a wszystko się zaczęło 1960 roku. Pierwszym Prezesem PZERiI był Pendzich Karol a następnie Ciekier Jadwiga, Żurek Wanda, Kołodziej Barbara i aktualnie Przewodnicząca  Anna Będkowska od 2013 roku.

Związek dzięki zaangażowaniu wielu ludzi nadal istnieje w mieście i ciągle się rozwija, pomimo, że powstają nowe stowarzyszenia m.in. UTW. Powstały Kluby Seniora przy Zarządzie Rejonowym i Domach Kultury i tak związek  powiększał swoje szeregi, że w chwili obecnej jesteśmy największą organizacją w mieście. Związek jest również największą i najstarszą organizacją ogólnopolską.

Związek w okresie swojej działalności organizował spotkania okolicznościowe, zabawy,spotkania z ciekawymi osobami, wczasy, pielgrzymki itd, to był sposób wyjścia z domu seniorów i skorzystania z ofert kulturalno-turystycznych również udzielał pomocy socjalno-bytowy, rzeczowej i finansowej swoim członkom i prowadził kasę pośmiertną.

Członkowie związku wprowadzali w kolejnych latach wiele dobrych zmian w pracy i działalności związku i klubów seniora w zakresie aktywizacji i integracji poszanowania drugiego człowieka.

Wszystkich Przewodniczących i osób działających charakteryzowało i charakteryzuje wielkie zaangażowanie, troska i odpowiedzialność za rozwój Zarządu O/Rejonowego PZERiI  i chcemy z tej okazji 60 lecia Zarządu Oddz.Rejonowego  Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kędzierzynie złożyć im wyrazy szczerego uznania i szacunku wraz z życzeniami i gratulacjami za owocną działalność na rzecz organizacji a także władzom samorządowym i sponsorom za wsparcie.

Przewodnicząca
Anna Będkowska


 

W dniu 29 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu PZERiI w Kędzierzynie na, którym dokonano podsumowania pracy Zarządu Rejonowego za 2017r.

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca Anna Będkowska, witając członków Zarządu i Przewodniczących Klubów Seniora, członków Komisji Rewizyjnej oraz gości m.in. mówiąc, że Senior to czlowiek bardzo widoczny, aktywny, odważniejszy, który wyzwolił się z obrazu osoby zamkniętej w domowym zaciszu, bez marzeń i aspiracji, to człowiek ciekawy świata, rozwija swoją pasję, zainteresowania, aktywnie uczestniczy we wszystkim co dzieje się w środowisku senioralnym ale też w mieście i na osiedlach.

Zarząd rozwija swoją działalność, bo cały czas są chętni na wszelkiego rodzaju wycieczki edukacyjno-integracyjne wczasy zdrowotne i rehabilitacyjne, pikniki, spotkania okolicznościowe, zabawy, kursy komputerowe, koncerty itd.

Składkę członkowską opłaciło 1,138 .- członków , przyjęliśmy 154 nowych członków.

Mamy 5 klubów Seniora.
Zorganizowaliśmy 10 wczasów w tym 2 rehabilitacyjne z których skorzystało 525 członków,

11 wycieczek w tym 1 zagraniczna i trzydniowa i dwudniowa były również organizowane wycieczki fakultatywne na wczasach z których skorzystało 865 członków, 5 zabaw karnawałowych z których skorzystało 358 członków, 2 pikniki, 1 Babski Comber, 1 spotkanie z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, z tej formy zabawy , integracji skorzystało 189 seniorów, 2 koncerty w Katowicach i w Mosznej z tej formy edukacji, rozrywki skorzystało 152 seniorów 1 kurs komputerowy skorzystało 10 seniorów,

Spotkania okolicznościowe z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia odbyły się w każdym klubie, jak również w każdym klubie odbywają się comiesięczne spotkania seniorów.

Udzielamy pomocy finansowo-rzeczowej tj.zapomóg finansowych, rzeczowych, paczek chorobowych. Zorganizowaliśmy zbiórkę art.spożywczych i przemysłowych pod hasłem "Pomocna dłoń" na wzbogacenie stołu wigilijnego dla naszych seniorów. Z wyżej wymienionych form pomocy skorzystalo 62 seniorów.

Udzielamy bezpłatnych porad prawnych dla seniorów.

Zarząd odbył 3 Posiedzenia Zarządu i 8 Posiedzeń Prezydium. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła działalność Zarządu Rejonowego.

Nie sposób wszystko opisać ale należy stwierdzić, że wszystkie oferty cieszyły się dużym powodzeniem bo poprzez uczestnictwo wzbogacamy swoją osobowość poznajemy kulturę i obyczaje itd.. Nasi Seniorzy potrzebują odprężenia, relaksu, zabawy, wycieczek, szkoleń itd bo nie ma lepszego sposobu na zachowanie dobrego zdrowia i kondycji niż dbanie o rozwój umysłu i dobrą formę. To sprzyja nawiązywaniu sympatycznych przyjaźni, koleżeństwa budowania poczucia pełnej wartości wśród emerytów, rencistów i inwalidów.

Wszystkim dziękuję i proszę abyśmy się wspierali i pomagali sobie wzajemnie w rozwoju naszej organizacji, bo praca na rzecz Seniorów mimo, że jest pasją to jest stresująca, ciężka, obowiązkowa kosztem wszystkiego.

Ukłony w stronę wspaniałego zespołu działaczy, która wyraziła chęć do pracy wolontariackiej.która daje poczucie satysfakcji, zadowolenia z służenia drugiemu człowiekowi.

Rok 2017 był rokiem bardzo pracowitym, który zakończyliśmy pomyślnie pod względem statutowym, organizacyjnym i finansowym.

Przewodnicząca Związku Anna Będkowska

Zebranie PZERiI


W dniu 12.01.2017r odbyło się plenarne posiedzenie Zarządu Rejonowego podsumowujące działalność minionego roku.
W 2016 roku odbyły się 2 posiedzenia plenarne i 5 posiedzeń prezydium Zarządu Rejonowego PZERiI na których omawiano bieżącą sytuację organizacyjną, rekreacyjną, edukacyjną i turystyczno - rehabilitacyjną.
Związek jest organizacją pozarządową, dobrowolną, samodzielną i niezależną z wieloletnią tradycją.
Związek działa na rzecz poprawy warunków życia starszych, niepełnosprawnych, przeciwdziała osamotnieniu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.
Działalność naszego Związku oparta jest na pracy społecznej.
Celem Związku jest zrzeszanie emerytów, rencistów i inwalidów we wspólnym działaniu, Związek nasz liczy na 31.12.2016r 1,137 członków, którzy opłacili składki członkowskie i jest największą organizacją na terenie Kędzierzyna.
W skłąd Związku wchodzi 5 klubów Seniora, Klub Seniora "Pogorzelec", Klub Seniora "Komes", Klub Seniora "Blachownia", Klub  Seniora "Śródmieście", klub Seniora "Chemik".
Członkowie klubów spotykają się na comiesięcznych spotkaniach.
Przy naszym Zarządzie działa Komisja Socjalno-Bytowa oraz Kulturalno- Oświatowa.
"Umieć się starzeć jest arcydziełem i jednym z najtrudniejszych zadań jest to motto, które winno
  być i jest inspiracją dla Zarządu i jego członków jak organizować czas wolny na emeryturze aby nie dopuścić do samotności nudy i izolacji.
W związku z tym takim podstawowym założeniem naszej organizacji jest integracja i aktywizacja środowiska senioralnego.
Taką popularną i lubianą formą integracji są:
wczasy, wycieczki krajowe i zagraniczne , spotkania okolicznościowe, wyjazdy do Gliwickiego Teatru Muzycznego, na baseny termalne, zabawy karnawałowe i andrzejkowe, spotkania patriotyczne oraz z okazjiMiędzynarodowego Dnia Osób Starszych, Światowy Dzień Inwalidy, pikniki z okazji Dnia Seniora, szkolenia z obsługi komputera i  Internetu dla zaawansowanych, udzielamy bezpłatnych porad prawnych, uczestniczyliśmy w Miejskich obchodach Dnia Seniora pod Patronatem Prezydenta Miasta, itd.
Na nasze spotkania zapraszane są Władze Samorządowe, które są współorganizatorami, współfinansują oraz nasze imprezy są objęte Patronatem Prezydenta Miasta, również, uczestniczą Przedstawiciele Stowarzyszeń współpracujących z nami.
Wszystkie oferty cieszyły się bardzo dużym uczestnictwem seniorów, bo poprzez uczestnictwo w wycieczkach, wczasach itd, wzbogacam swoją osobowość, poznajemy kulturę i obyczaje i mają charakter kształcący.
Współpracujemy z organami administracji samorządowej, instytucjami i organizacjami społecznymi wspierające osoby starsze służące im radą i pomocą MOPS, UTW, DPS,PCPR, US, oraz z młodzieżą ze ZS
Nr.3 w Sławięcicach, która przystąpiła
do projektu społecznego "Zauważeni", który ma na celu zwrócenie uwagi i zainteresowania się seniorami, którzy są wokół nas często zapomniani, niepotrzebni, samotni, chorzy potrzebujący pomocy i wsparcia, zorganizowano wolontaria dla osób starszych a Opiekunem jest Pani Aneta Foremniak.
Komisja Socjalno-Bytowa  udzieliła 55 seniorom zapomóg, finansowych i rzeczowych. oraz odwiedza chorych w domu.
Teleopieka - przez 24 godziny dla osób z chorobami krążeniowymi, jest to projekt unijny zakładający darmową opiekę przez cały jeden rok,  nasi seniorzy zgłosili swój udział.
Utrzymujemy się ze składek członkowskich i wspierających oraz darowizn przekazywanych przez zakłady pracy i instytucje.
Rok został zakończony plusowym wynikiem finansowym.
Rok 2016 był to rok pełen radości, pasji, satysfakcji z realizacji założonych zadań dzięki miłym wspaniałym i oddanym ludziom mogliśmy pracować na rzecz seniorów i rozwoju naszej organizacji.
W imieniu całego Zarządu i swoim własnym pragnę podziękować wszystkim seniorom, całemu zespołowi za dotychczasową pracę, współpracę, zrozumienie, tolerancję, aktywny udział w pracach naszego zarządu i ciepłą atmosferę -Dziękuję.
Życzę aby Nowy Rok 2017 był dla Nas i Was rokiem sukcesów, spełnionych marzeń, a podjęte działania zakończyły się sukcesem.
Niech ten rok będzie czasem pokoju społecznego a w życiu dużo zdrowia, radości i miłości.


Obyło się posiedzenie Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kędzierzynie poszerzone o Przewodniczących Klubów, Komisji Rewizyjnej oraz gości zaproszonych. Na posiedzeniu podsumowano działalność Zarządu za 2015 r.
Plan pracy jaki sobie założyliśmy zrealizowaliśmy a nawet wzbogacany był o nowe formy działania.
Odbyliśmy 4 posiedzeń Zarządu 6 posiedzeń Prezydium na których były omawiane sprawy bieżące Związku dotyczące organizowania wolnego czasu - wczasów wypoczynkowych, turnusów rehabilitacyjnych wycieczek turystyczno krajoznawczych, edukacji, szkolenia oraz rozrywka.
W 2015 roku przyjęliśmy do Związku 181 seniorów, składkę członkowską opłaciło 1,182 osób. i mamy 5 Klubów Seniora. Zorganizowaliśmy 7 turnusów wypoczynkowych w tym 2 turnusy rehabilitacyjne, 5 wycieczek jednodniowych i wielodniowe oraz 3 wycieczki zagraniczne, pikniki biesiadne, rejsy statkiem po Odrze. Wyjazdy do Teatru Muzycznego w Gliwicach i w Opolu na spektakle m.in 'Biała Bluzka" w wykonaniu K.Jandy, spektakl"Eugeniusz Bodo", "Wesele" oraz wyjazdy na koncerty muzyczne. Uczestniczyliśmy w obchodach majowych oraz Miejskich Obchodach Dni Seniora, Targach Zdrowia.
A przede wszystkim prowadziliśmy edukację i szkolenia korzystając z projektu Inter Aktywny - Senior - ASOS, Odbyły się dwie edycje szkoleniowe Bezpieczny Kierowca Senior, Złote wykłady- jak zapobiegać wylewom, udarom, zawałom, demencji starczej itd i ich symptomy.
Szkolenie Bezpieczna Kobieta, kurs podstawowy z obsługi komputera i Internetu jak również dla średnio zaawansowanych.
Spotkania okolicznościowe, zabawy karnawałowe i andrzejkowe. Komisja socjalno-bytowa pomaga osobom potrzebującym, udzielając zapomóg finansowych, rzeczowych oraz paczek żywnościowych.
Współpracujemy z organami administracji samorządowej oraz z innymi organizacjami pozarządowymi, Miejskim Domem Kultury, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Dziennymi Domami Pomocy Społecznej, Radami Osiedlowymi. Mamy wsparcie finansowe od Starostwa Powiatu I Urzędu Miejskiego, ale przede wszystkim utrzymujemy się ze składek członkowskich i wspierających.
Relaks, zabawa, edukacja to wszystko Seniorzy znajdują na naszych organizowanych imprezach, wczasach, wycieczkach, szkoleniach itd. bo nie ma lepszego sposobu na zachowanie dobrego zdrowia i kondycji niż dbanie o rozwój umysłu i dobrą formę.
Ukłony w stronę wspaniałego zespołu działaczy, którzy wcześniej wyrazili chęć do pracy na zasadzie wolontariatu, która daje poczucie satysfakcji i zadowolenia służenia radą i pomocą drugiemu seniorowi.
Dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają w tej pracy.

Przewodnicząca Zarządu Rejonowego PZERiI
Anna Będkowska


W dniu 05.08.2014r. odbyło się posiedzenie  Zarządu Rejonowego na którym podsumowano działalność za pierwsze półrocze tego roku.
Założeniem naszego Zarządu jest integracja i aktywizacja oraz  edukacja środowiska senioralnego.
Zarząd Rejonowy PZERiI w Kędzierzynie liczy 1114 członków oraz 5 klubów Seniora.
Oferta organizowania życia kulturalnego, krajoznawczego, towarzyskiego i edukacyjnego jest bardzo bagata i długa i bardzo rzetelnie przygotowywana przez członków Zarządu na cały rok m.in. są to wycieczki, wczasy, pikniki biesiadne, spotkania przy grillu, spotkania okolicznościowe, zabawy karnawałowe, wyjazdy na baseny do Tarnowskich Gór i Rudy Śląskiej, wyjazdy na spektakle muzyczne i operetkowe do Teatru Muzycznego w Gliwicach oraz na koncerty muzyczne do Filharmonii Opolskiej.
Uczestniczyliśmy w Międzynarodowym Dniu Inwalidy w Opolu oraz VII Miejskich obchodach z okazji Dnia Seniora pod
patronatem Prezydenta Miasta oraz w obchodach majowych organizowanych przez Włodarzy naszego Miasta.
Udzielaliśmy bezpłatnych porad prawnychdla naszych członków.
Na niektóre imprezy otrzymaliśmy dofinansowanie od Przezydenta Miasta K-Koźla, Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w K-Kożlu.
Także rozwijamy się poprzez szkolenia z obsługi komputera i internetu, pod hasłem
"komputer i internet - są przyjaciółmi seniora",a tym samym przeciwdziałamy
wykluczeniu cyfrowemu,  odbyły się już 3 szkolenia.
Udzielaliśmy zapomóg finansowych i rzeczowych dla najbardziej potrzebującym Seniorom m.in na zakup leków.
Odbyły się spotkania z Włodarzami Miasta, Dyrektorem ZOZ w celu utworzenia hospicjum dla ludzi przewlekle chorych na naszym terenie oraz Domu Spokojnej Starości, który byłby finansowany m.in. przez NFZ, zapewniłby kompleksową opiekę lekarską i pielęgniarską i dałby poczucie bezpieczeństwa. Otrzymaliśmy pozytywne zapewnienia o realizacji w/w zadań.
We wszystkich organizowanych imprezach uczestniczyło 1002 seniorów naszego Związku.
Związek stwarza możliwości integracji środowiska senioralnego, aktywnego spędzania czasu dla zachowania sprawności intelektualnej,fizycznej i psychicznej.
Wspólpracujemy z organizacjami pozarządowymi na naszym terenie m.in z Uniwewrsytetem Trzeciego Wieku.
Składki członkowskie opłaciło 856 członków,
z których finansowane są koszty związane z funkcjonowaniem biura Zarządu oraz dofinansowujemy imprezy i udzielamy wsparcia finansowego dla naszych Seniorów.
Zapraszamy na naszą stronę internetową, na której są umieszczane wszystkie informacje
o naszej pracy oraz zdjęcia z odbytych imprez.
Zamierzone zadania do realizacji za pierwsze półrocze b.r zostały wykonane.
Bardzo się cieszymy, że Seniorzy aktywnie  włanczają się w naszą działalność poprzez  uczestnictwo w organizowanych imprezach.
W imieniu Zarządu pragnę podziękować wszystkim działaczom, sympatykom i członkom Zarządu Rejonowego za trud i wiarę w to co robią dla innych za dotychczasową pracę , współpracę, aktywny udział w spotkaniach i pracach naszego Związku i ciepłą atmosferę.
"Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu" - Benjamin Franklin
                  Przewodnicząca  A.Będkowska
 
Zarząd Rejonowy informuje, że po 20 września będzie organizowana jedniodniwa wycieczka do Wrocławia w planie jest zwiedzanie Miasta i Panoramy Racławickiej
oraz wycieczka do Olszowej zwiedzanie Parku Miniatur Sakralnych.
Szczegółowe informacje w biurze Związku po 15 września.


Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy dużo zdrowia, smacznego jajka, mokrego dyngusa,serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół oraz Wesołego Alleluja.
Zarząd PZERiI


Trwają zapisy na wycieczkę kulturalno- patriotyczną do Warszawy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności która odbędzie się w dniu 6 i 7 maja 2014r. oraz na wycieczkę do Pokrzywnej połączoną ze zwiedzaniem muzeum Kardynała Wyszyńskiego w Prudniku - Lasku, która odbędzie się w dniu 8.04.2014r. jak również na Jarmark Wielkanocny do Bierkowic wyjazd 13.04.2014r.


Zarząd Rejonowy organizuje spotkanie Wielkanoce z okazji Świąt Wielkiejnocy w Kawiarni "Atena" w dniu 15.04.2014r. o godz.16.00. Zapisy w biurze Związku.


Od 16.03.2014r. są zapisy na dwudniową wycieczkę do Warszawy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, która odbędzie się w dniach od 06.05. - 07.05.2014 r.


W dniu 04.04.2014 r. organizowana jest wycieczka jednodniowa po Opolszczyźnie. Zapisy w biurze cena 15zł.

W dniu 13.04.014 r. o godz. 9.00 wyjazd na Jarmark świąteczny do Bierkowic cena 18 zł. Zapisy w biurze.


ZR PZERiI w Kędzierzynie organizuje 7 dniowe wczasy wyppoczynkowe w Świnoujściu w Ośrodku Wczasowym "Posejdon" od 17.05.2014r. do 24.05.2014r. cena 550.- zł. Dojazd pociągiem.

Cena obejmuje: zakwaterowanie 2,3,os.pokojach z łazienkami i TV.

 • wyżywienie 3 posiłki dziennie
 • 1 wieczorek taneczny przy muzuce na żywo i kawie
 • ognisko z pieczeniem kiełbasek i muzyką.

Zapisy w biurze Związku oraz we wtorki na UTW do 15 lutego 2014r. Pobierana jest zaliczka w kwocie 150 zł.

 


Po spotkaniach i zabawach andrzejkowych nadchodzi Adwent w którym zgodnie z wieloletnią tradycją Seniorzy Związku gromadzą się na przedświątecznych spotkaniach z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

Wierzę,że te spotkania będą okazją do jednoczenia nas wszystkich Seniorów oraz pielęgnowanie ducha wspólnoty dającej poczucie pewności i oparcia.

Spotkania to również okazja do podsumowania roku.

Spotkania będą organizowane przez Kluby "Seniora" w których będą uczestniczyć seniorzy i zaproszeni goście.|

 • 17.12.2013r. godz.15,00 spotkanie opłatkowe Klubu Seniora "Pogorzelec"
 • 11.12.2013r godz.15,00 . spotkanie opłatkowe Klubu Seniora "Piast"
 • 19.12.2013r. godz.16,00 spotkanie opłatkowe Klubu Seniora "Śródmieście"
 • 12.12.2013r. godz. 15,00 spotkanie opłatkowe Klubu Seniora "Blachownia"
 • 17.12.2013r. godz.16,00 spotkanie opłatkowe organizowane przez Zarząd Rejonowy.

Zapisy na w/w spotkania w kubach seniora i biurze Związku.

 


18.11.2013 Rady Miasta Uchwałą wprowadziła na terenie Miasta Kędzierzyna - Koźla program "Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Seniora" uprawniającego do uzyskania ulg i zwolnień dla osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle na podstawie karty "Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Seniora", była to jedna z naszych interpelacji złożonych w Radzie Miasta i u Pana Prezydenta .

Wniosek o wydanie karty "Gmina Kędzierzyn-Koźle dla Seniora" można otrzymać w biurze Zarządu w godziniach i dniach urzędowania.

Wniosek należy złożyć osobiście w Wydziale Polityki Mieszkaniowej,Spraw Socjalnych i Zdrowia Urzędu Miasta K-Koźle w godzinach pracy Urzędu.

Program ma na celu poprawę jakości życia i aktywizację osób starszych.

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z karty do wglądu w biurze Zarządu.


16.08.2013  W październiku szkolenie komputerowe dla seniorów
Od 12 października przez pięć kolejnych sobót będzie się odbywać drugie szkolenie z zakresu obsługi komputera dla seniorów. W ramach programu Polska Cyfrowa Równych Szans w kawiarence internetowej przy ul. Damrota skorzysta z niego dziewięć osób.


02.08.2013 Bezpłatne porady prawne dla członków związku udzielane są w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godzinach urzędowania. Porad prawnych udziela Pani Anna Strecker.


10.04.2013 r. Rejonowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Kędzierzynie-Koźlu wystąpił z wnioskiem o zwrócenie się do władz samorządowych o powołanie hospicjum na naszym terenie.


Zarząd Rejonowy uprzejmie informuje, że są zaświadczenia uprawniające do nabycia biletu kolejowego z 37 % ulgą, zaświadczenia wydawane są w biurze Zarządu w godzinach urzędowania.


Chcąc do nas dołączy należy zgłosić się osobiście do biura Zarządu i wypełnić deklarację członkowską.
Przynależność do Związku wiąże się z opłaceniem składek członkowskich.
Wysokość składek 24zł. za rok.


Zarząd Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kędzierzynie ogłasza zapisy członków do KLUBU SENIORA NA POGORZELCU.
Pierwsze spotkanie odbędzie się 16.09.2013 o godz. 16.00 w salce parafialnej Św. E. De Mazenoda ul. Ligonia 3

ZAPISY: w biurze Zarządu do 13.09.2013r.


Trwa nabór na BEZPŁATNE KURSY INFORMATYCZNE w zakresie obsługi komputera i korzystania z internetu. Planowane zajęcia odbywać się będą w miesiącu wrześniu w każdą sobotę.Szkolenia odbywać się będą w Miejskiej Bibliotece przy ul. Damrota.

ZAPISY: w biurze Zarządu do 20.08.2013r.

Planowany jest też kurs w miesiącu październiku. Zapisy do końca września.


Aktualnie prowadzone są zapisy na wycieczki, pikniki oraz wczasy w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Więcej informacji w zakładce Planowane imprezy kulturalne, ogniska, wycieczki.


10 kwietnia 2013 roku odbył się Rejonowy Zjazd Delegatów, na którym zostały wybrane władze rejonowe na okres pięciu lat. W skład prezydium weszli:

 • Będkowska Anna Przewodnicząca zarządu
 • Kołodziej Barbara V-ce Przewodnicząca
 • Kosacz Danuta V-ce Przewodnicząca
 • Haczkiewicz Anna Skarbnik
 • Gondek Wiesława Sekretarz
 • Streckier Maria Członek
 • Kopij Wanda Przewodnicząca Komisji Socjalno Bytowej
 • Baczyńska Irena Przewodnicząca Komisji Kultury

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 2 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 3 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 4 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 6 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 7 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 8 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 9 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 10 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 11 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 12 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 13 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 14 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 15 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 16 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 17 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 18 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 19 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 20 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 21 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 22 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 23 czerwiec 2024 (niedziela)
24
Events of the day 25 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 26 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 27 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 28 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 29 czerwiec 2024 (sobota)
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel