Biuletyn Informacji Publicznej

  • Dugnad

Przygotowanie Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego

 

"Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. 

Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego.  


09.07.2021 – Sukces Kędzierzyna-Koźla

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło właśnie listę zwycięskich gmin konkursu Program „Rozwoju Lokalnego”. Wśród laureatów, w pierwszej piętnastce najlepiej ocenionych projektów, znalazło się nasze miasto. Dziś symboliczny czek na kwotę 3.521.346 euro z rąk ministra Waldemara Budy odebrała prezydent Sabina Nowosielska. Projekt, który przygotowywany był blisko półtora roku powstał  m.in. dzięki zaangażowaniu mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, lokalnych firm oraz instytucji tu działających. Państwa udział w licznych badaniach ankietowych, debatach on-line, spotkaniach z liderami społecznymi i instytucjonalnymi, spotkaniach osiedlowych,  wideokonferencji a także współpraca z radnymi i doradcami Związku Miast Polskich pozwoliły przygotować nowe kierunki rozwoju miasta na najbliższe lata. Te z kolei zostały wysoko ocenione przez grono międzynarodowych ekspertów, co przyczyniło się do pozyskania dotacji ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dziękujemy Państwu za pomoc w pracy nad projektem „Dugnad w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców  oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” oraz liczymy na wsparcie w czasie jego realizacji.       

Lista rankingowa projektów 

Więcej informacji:

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 

Związek Miast Polskich

Serwis samorządowy PAP


15.12.2020 – Ocena formalna zakończona  

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zakończyło ocenę formalną kompletnych propozycji projektowych złożonych przez 54 gminy. Do kolejnego etapu konkursu tj. do oceny merytorycznej, którą dokonywać będą eksperci zewnętrzni i Operator Programu przeszły 53 gminy. Przewiduje się, że pod koniec pierwszego kwartału przyszłego roku, wyłonionych zostanie 15 gmin, które pozyskają dofinansowanie na przygotowane działania projektowe

Lista kompletnych propozycji projektów w ramach Programu "Rozwój lokalny" po ocenie formalnej  


30.10.2020 – Dokumenty w ramach Programu Rozwój Lokalny gotowe !

Ostatnie trzy miesiące były bardzo pracowite dla Zespołu Miejskiego przygotowującego Plan Rozwoju Lokalnego i Plan Rozwoju Instytucjonalnego. W toku sierpniowego naboru Kart Przedsięwzięć spłynęła do nas ogromna liczba pomysłów. Zadaniem zespołu było przyjrzeć się propozycjom złożonym przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i inne podmioty. W porozumieniu z wnioskodawcami dopracowywano je i wybierano najtrafniejsze rozwiązania odpowiadające zdiagnozowanym problemom. Zespół rekomendował do realizacji 50 przedsięwzięć (w tym 7 zadań inwestycyjnych i 43 nieinwestycyjne) o łącznej wartości nieco ponad 38 mln zł. Listę wytypowanych przedsięwzięć przedstawiamy tutaj.

Na przełomie września i października podpisano listy intencyjne dotyczące możliwej współpracy w ramach Programu ze: Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych Pasja, Klubem Sportowym „Koziołek”, Stowarzyszeniem „Europa Iuvenis”, Politechniką Śląską, Krajowym Zasobem Nieruchomości, Kędzierzyńsko-Kozielskim Parkiem Przemysłowym sp. z o.o. oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe „Nadleśnictwo Kędzierzyn”. Jeżeli projekt gminy zyska uznanie w oczach ekspertów a miastu przyznane zostanie dofinansowanie ze środków EOG i NMF - listy intencyjne zostaną przekształcone w umowy o współpracę a wnioskodawcy zostaną partnerami projektu.

W tym miejscu dziękujmy serdecznie wszystkim mieszkańcom, młodzieży, seniorom, imigrantom, stowarzyszeniom, instytucjom, firmom, jednostkom naukowym i ekspertom, którzy poprzez udział
w badaniach ankietowych, bezpośrednich spotkaniach, warsztatach on-line, wywiadach telefonicznych, a także zgłaszając pomysły i przedsięwzięcia uczestniczyli w tworzeniu obu dokumentów. Podziękowania kierujemy także do Urzędu Statystycznego w Opolu za pomoc w pracach nad diagnozą miasta.


2.08.2020 – Zapraszamy na spotkanie

Wszystkich zainteresowanych złożeniem propozycji przedsięwzięcia zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się  6 sierpnia (czwartek) o godz. 16:45   w Miejskim Ośrodku Kultury „Chemik”  (Galeria Sztuk Wszelakich)   al. Jana Pawła II 27.  Na spotkaniu omówione zostaną najważniejsze kwestie związane ze zgłaszanymi w ramach Programu „Rozwój Lokalny” przedsięwzięciami.

Z uwagi na szczególną sytuację prosimy uczestników o stosowanie w czasie spotkania środków ochrony osobistej (maski lub przyłbice). Organizatorzy przewidują możliwość uczestnictwa około 25 osób. W przypadku większego zainteresowania, spotkanie zostanie powtórzone.

https://kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/zainteresowany-rozwojem-miasta-przyjdz-na-spotkanie


27.07 – Rusza nabór Kart przedsięwzięć

Nie stój obojętnie. Jeżeli widzisz potrzebę realizacji jakiejś inwestycji która przyczyni się do rozwoju miasta lub działań służących poprawie funkcjonowania administracji publicznej zgłoś swój pomysł. Wypełnij Kartę Przedsięwzięcia. Na Wasze zgłoszenia czekamy do 17 sierpnia do godz. 8:00.

Karta Przedsięwzięcia to także szansa dla organizacji pozarządowych by stać się Partnerem Gminy w realizacji Programu Rozwój Lokalny.

Więcej szczegółów:


1-2.07.2020  -  Warsztaty on-line „Nowej Ścieżki Rozwoju”

Zgodnie z zapowiedzią, mimo trwającej pandemii, przedstawiciele Zespołu Miejskiego wraz z zastępcą prezydenta miasta Wojciechem Jagiełłą oraz Doradcami Związku Miast Polskich spotkali się
z mieszkańcami, przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, sektorem nauki oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi by porozmawiać o  potencjałach miasta,  na których można oprzeć jego przyszły rozwój. Dziękujemy wszystkim uczestnikom w szczególności niezawodnym jak zawsze organizacjom pozarządowym działającym na terenie Kędzierzyna-Koźla, przedstawicielom Grupy Azoty ZAK SA, Brenntag Polska sp. z o.o. oraz Politechnice Opolskiej Filii w Kędzierzynie-Koźlu za przyjęcie zaproszenia do udziału w tym spotkaniu.     


29.06.2020 - Zapraszamy do udziału w warsztatach na temat miasta

Jeśli sprawy Kędzierzyna-Koźla są dla Ciebie ważne, jeśli chcesz mieć realny wpływ na jego rozwój, zapraszamy do udziału w warsztatach „Nowej ścieżki rozwoju”. Spotkanie, do udziału w którym zachęcamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli biznesu, będzie jednym
z wydarzeń poprzedzających przygotowanie Planu rozwoju lokalnego, Planu rozwoju instytucjonalnego oraz nowej Strategii rozwoju miasta. Warsztaty poprowadzą doradcy Związku Miast Polskich. Odbędą się one w formie dwóch powiązanych ze sobą spotkań on-line, 1 i 2 lipca (środa i czwartek) od godz. 16.00 do 18.00. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy zainteresowanych wzięciem udziału
o kontakt z pracownikami urzędu miasta pod numerem 077 40-50-363 (do 1 lipca do godz. 11.00).

https://kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/zapraszamy-do-udzialu-w-warsztatach-na-temat-miasta


25-26.06.2020 – Sesja plenarna w ramach Programu Rozwój Lokalny

Wyjątkowa dwudniowa sesja plenarna on-line organizowana przez zespół ekspertów OECD, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związek Miast Polskich zgromadziła ponad 200 przedstawicieli z 54 małych i średnich miast. W tym gronie również Kędzierzyn-Koźle analizował jakości świadczonych przez miasto usług. Na 54 równoległych sesjach warsztatowych testowano nowe narzędzie do samooceny jednostek samorządu terytorialnego.   


9.06.2020 – Sześć pytań o rozwój miasta

Szanowni Mieszkańcy przypominamy i zachęcamy do udziału w trwających od 1 czerwca badaniach ankietowych. https://kedzierzynkozle.pl/pl/aktualnosc/6-pytan-o-rozwoj-miasta


2-4.06.2020  -  Warsztaty on-line SWOT

Mimo kolejnych etapów odmrażania aktywności społecznej i gospodarczej,  w trosce o naszych mieszkańców zorganizowaliśmy dwa dwugodzinne warsztaty on-line.

Spotkanie, do udziału w którym zaprosiliśmy przedstawicieli ngo, sektora nauki i biznesu a także zespołu miejskiego pod przewodnictwem zastępcy prezydenta miasta Artura Maruszczaka, poprowadzili Doradcy Związku Miast Polskich.

Wspólnie pracowaliśmy nad produktami miasta i czynnikami rozwoju, pozycjonowaliśmy je i tworzyli obszary strategicznej interwencji aby finalnie móc stworzyć analizę mocnych stron oraz szans stojących przed miasta a dalej słabych jego stron i potencjalnych zagrożeń. Dziękujemy wszystkim uczestnikom w szczególności przedstawicielom Sieci Badawczej Łukasiewicza ICSO Blachownia, Cewe Polska sp. z o.o., Politechnice Opolskiej Filii w Kędzierzynie-Koźlu oraz Młodzieżowej Radzie Miasta za przyjęcie zaproszenia do udziału w tym spotkaniu.


1.06.2020 - Mali ankieterzy prowadzą badania  

Za pośrednictwem dyrektorów szkół prosiliśmy uczniów klas V-VIII o pomoc w prowadzeniu badań ankietowych. Liczymy, że uczniowie z ciekawością podejdą do nowego tematu a rozmawiając ze swoimi bliskimi pomogą nam określić oczekiwane kierunki rozwoju miasta na najbliższe lata. Wszyscy zainteresowani mogą również wypełnić ankietę dostępną na stronie:

https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=vwzyjmjkv7azj7ozyvr4vv1a


24.04.2020  -  Debata on-line z Młodzieżową Radą Miasta

W ramach prac nad dokumentami rozwojowymi zorganizowano spotkanie prezydent miasta Sabiny Nowosielskiej z Młodzieżową Radą Miasta Kędzierzyn-Koźle. W spotkaniu, poza dużym gronem MRM, uczestniczyli również przedstawiciele obszaru edukacji. Celem debaty było omówienie
i skonsultowanie wyników badań ankietowych a także zebranie pomysłów młodzieży na dalsze działania mające poprawić jakość życia w mieście tej grupy osób.


 8.04.2020 - Dzwonię do Pana/Pani w sprawie miasta 

Od 2 kwietnia przeprowadziliśmy 14 wywiadów pogłębionych (IDI) z imigrantami. Rozmawialiśmy telefonicznie z osobami z polskim jaki i ukraińskim obywatelstwem, które zamieszkały w Kędzierzynie-Koźlu. Wśród rozmówców znaleźli się także zawodnicy klubu sportowego ZAKSA. Wyszliśmy  
z założenia, że skonfrontowanie naszego wyobrażenia o mieście z postrzeganiem go przez osoby, które tu przyjechały da nam wiedzę w jakich obszarach Kędzierzyn-Koźle dobrze sobie radzi a w jakich musimy się bardziej postarać. Zebrane opinie zostaną szczegółowo rozpoznane pod kątem możliwości wprowadzenia działań naprawczych. Dziękujemy naszym rozmówcom za szczere rozmowy.


10.03.2020 - Warsztaty „Nowej Ścieżki Rozwoju”  już wkrótce  

Szanowni Państwo na 19 marca i 31 marca zaplanowaliśmy dyskusje na temat Nowej Ścieżki Rozwoju. Jeśli sprawy miasta są dla Państwa ważne oraz dysponujecie czasem od godz. 16:00, serdecznie zapraszamy do współpracy. Warsztaty prowadzone metodą GROW prowadzone będą w Domu Kultury „Koźle”. Kontakt: rozwoj@kedzierzynkozle.pl, tel. 077 40 50 363   

UWAGA: z związku z zaistniałą sytuację epidemiczną odwołujemy warsztaty Nowej Ścieżki Rozwoju. Wszelki zaproszenia,  które dotrą do Państwa w najbliższym czasie tracą ważność. O dalszych sposobach prac nad dokumentami i formach konsultacji będziemy informować na bieżąco.


3.03.2020 - Wywiady grupowe z lokalnymi liderami (instytucjonalnymi i społecznymi)

Dziś w Miejskim Ośrodku Kultury trwająrozmowy z lokalnymi liderami – przedstawicielami instytucji publicznych (kadrą zarządzająca) odpowiedzialnymi za realizację polityk oraz przedstawicielami strony społecznej, pozarządowej. Rozmowy prowadzone w dwóch turach pozwolą zidentyfikować kluczowe potencjały i problemy rozwojowe, jak i wyzwania w zakresie współpracy, partnerstwa i realizacji zadań publicznych. Serdecznie dziękujemy instytucjom: Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu, Urzędowi Pracy, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, PGL LP Nadleśnictwu Kędzierzyn, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Kształcenia Zawodowego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Pełnomocnikowi Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ds. współpracy z samorządami terytorialnymi w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych a także Towarzystwu Przyjaciół Sławięcic, Radzie Seniorów, Młodzieżowej Radzie Miasta, Fundacji Wiedzieć Więcej oraz Parkrun Kędzierzyn-Koźle za przyjęcie zaproszenia na spotkanie.


20.02-15.03.2020 - Przedsiębiorcy proszeni o zabranie głosu

Prezydent Miasta prosi przedsiębiorców o włączenie się w badanie ankietowe prowadzone przez Związek Miast Polskich oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Badanie realizowane jest w ramach programu „Rozwój lokalny”, którym objęte zostało nasze miasto. Aktywny udział przedsiębiorców pomoże zdiagnozować występujące problemy (w tym w zakresie współpracy z jednostkami Urzędu Miasta) oraz przygotować plan rozwoju lokalnego i plan rozwoju instytucjonalnego. Oba dokumenty będą drogowskazami do dalszych działań samorządu terytorialnego mającymi na celu m.in. wspierać lokalną przedsiębiorczość.   

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://zmp-ankiety.pl/ankieta.php?id=v3zqj9jav76zj7zcdmv8mcjo

Data zakończenia badania: 15.03.2020 o godzinie: 23:59


3-7.02.2020 - Badania ankietowe z młodzieżą trwają

Dzięki pomocy Dyrekcji szkół ponadpodstawowych prowadzimy badania ankietowe młodzieży kończącej w roku szkolnym 2019/2020 naukę w Kędzierzynie-Koźlu. Jak młodzi ludzie widzą miasto, czego im brakuje, jakie mają plany na kolejne lata, czy wiążą swoją przyszłość z Kędzierzynem-Koźlem i najważniejsze czy po zakończeniu edukacji wrócą w rodzime progi? Mnóstwo pytań o plany edukacyjne i zawodowe. Jesteśmy ogromnie ciekawi wyników badań.


28.02.2020 - Arkusze diagnostyczne

Zanim wyznaczymy kierunki zmian dot. organizacji pracy Urzędu Miasta i jego jednostek trzeba scharakteryzować stan obecny. Pracujemy nad wypełnieniem arkuszy diagnostycznych min. w obszarze „jakość i dostępność usług publicznych”


28.01.2020 - Spotkanie Doradców Miasta z Zespołem Miejskim (mapowanie interesariuszy)

Zaczynamy szybko i w bardzo dużym gronie. Dziś mapowanie interesariuszy. Wspólnie zastanowimy się kto ma wpływ na miasto, kto korzysta z produktów miasta, czyj udział w przygotowaniu dokumentów jest niezbędny.     


16.01.2020 - Doradcy Związku Miast Polskich już w Kędzierzynie-Koźlu

Miło nam przypomnieć, że projekt pn. „Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” znalazł się w gronie finalistów II etapu konkursu ROZWÓJ LOKALNY. Cóż to dla nas oznacza? Zaczynamy mocno zintensyfikowane prace nad przygotowaniem dwóch dokumentów: Planu Rozwoju Lokalnego oraz Planu Rozwoju Instytucjonalnego. Dokumenty zostaną pod koniec roku ocenione przez ekspertów Związku Miast Polskich. Jeżeli przedstawione w nich propozycje zadań i pomysłów na rozwój miasta uzyskają pozytywną rekomendację – wybrane gminy staną się laureatami konkursu. Piętnaście miast ma szanse nie tylko na duże pieniądze z EOG (do dyspozycji jest w sumie 102 mln euro) ale przede wszystkim na realną poprawę jakości życia mieszkańców. W pracach wspiera nas trójka ekspertów, specjalistów w różnych obszarach problematycznych: Joanna Sikorska, Małgorzata Zdebel oraz Piotr Jański. Będą z nami pracować, podpowiadać, kierować a przede wszystkim doradzać jak najlepiej przygotować plany rozwoju. Nic jednak nie uda się bez Państwa, bez zaangażowania naszych Mieszkańców. Zachęcamy zatem do śledzenia informacji co dzieje się w projekcie oraz w jaki sposób mogą Państwo w nim uczestniczyć.

Zapraszamy do kontaktu:

Wydział Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle 

mail: rozwoj@kedzierzynkozle.pl, tel. (077) 40 -50-362, 40-50-370, 40-50-363


19.12.2019 - Fantastyczna wiadomość dla Miasta

Może część z Państwa pamięta spotkanie w lipcowy upalny dzień, kiedy rozmawialiśmy o planach na rozwój miasta. Może są wśród Państwa seniorzy, którzy wypełnili ankietę potrzeb osób starszych czy Dzieci i Młodzież, które przed ostatnim w roku szkolnym dzwonkiem dzieliły się spostrzeżeniami na temat życia w Kędzierzynie-Koźlu. Dziś pragniemy podziękować. Państwa cenne uwagi i wskazówki pozwoliły przygotować wysoko ocenioną fiszką konkursową  a projekt  „Dugnad" w Kędzierzynie-Koźlu. Integracja mieszkańców oraz odbudowa relacji sąsiedzkich jako podstawa rozwoju lokalnego” został wybrany wśród 213 zgłoszeń do grona 54 finalistów II etapu konkursu ROZWÓJ LOKALNY

Lista rankingowa wybranych 54 zarysów projektów https://www.eog.gov.pl/media/83218/Lista_rankingowa_zarysow_projektow_Programie_Rozwoj_lokalny.pdf


Projekt współfinansowany w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz w 15% z budżetu państwa.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel