Biuletyn Informacji Publicznej

Drogowskazy współpracy

"Drogowskazy współpracy”
nr POKL.09.01.02-16-061/12

Beneficjent:

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Priorytet:

IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:

9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie:

9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Tytuł projektu:

"Drogowskazy współpracy"

CEL GŁÓWNY

Projekt "Drogowskazy współpracy" koncentruje się na planach oraz aspiracjach edukacyjnych i zawodowych uczniów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle.

Celem głównym projektu edukacyjnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest wyrównywanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach 900 uczniów, poprzez wdrożenie programu rozwoju szkół gimnazjalnych w gminie Kędzierzyn-Koźle w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014. Projekt został przygotowany przez Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle.

Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (nr umowy: POKL.09.01.02.16-061/12-00) podpisano 11.03.2013 R. między Instytucją Wdrażającą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu a Beneficjentem - Gminą Kędzierzyn-Koźle, reprezentowanym przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 30 marca 2012 r.

CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele szczegółowe projektu obejmują:

  • min. 20% wzrost wyników w nauce kompetencji kluczowych (matematyka, fizyka i chemia) wśród uczniów gimnazjalnych objętych projektem, poprzez ich udział w treningach i warsztatach;
  • min. 60% wzrost umiejętności wyznaczania własnej ścieżki rozwoju wśród uczniów gimnazjalnych objętych projektem, poprzez ich udział w zajęciach doradczych;
  • min. 50% wzrost kompetencji psychospołecznych wśród uczniów gimnazjalnych objętych projektem, poprzez ich udział w warsztatach szlifowania kompetencji psychospołecznych;
  • wprowadzenie nowych metod pracy pozwalających na min. 60% wzrost poziomu motywacji do dalszej nauki wśród uczniów gimnazjalnych objętych projektem.

Proponowany program rozwoju szkół gimnazjalnych obejmie 5 typów działań:

  • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  • doradztwo i opiekę pedagogiczno-psychologiczną
  • dodatkowe zajęcia dla uczniów ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych
  • poszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjnym i zawodowym
  • wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania.

W okresie realizacji projektu przeprowadzone zostaną zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-III, zaś oferta szkół gimnazjalnych zostanie poszerzona o doradztwo zawodowe i opiekę edukacyjno-zawodową. Łączna liczba godzin zajęć dodatkowych we wszystkich 9 gimnazjach to 4.320, liczba godzin pracy z doradcą zawodowym 3600, liczba godzin wizyt zawodoznawczych 240 oraz 1920 godzin opieki psychologicznej. W ramach realizacji poszczególnych form wsparcia przewidziano doposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne. Największą innowacją projektu jest jednak stworzenie platformy internetowej, służącej wspieraniu warsztatowego systemu nauki nauczaniem zdalnym. Opracowana platforma treningu e-learningowa dostępna będzie nieodpłatnie dla wszystkich uczniów i nauczycieli objętych projektem.

W każdej ze szkół zostaną utworzone Szkolne Ośrodki Kariery (SzOK), które w ramach kosztów związanych z realizacją projektu zostaną zaopatrzone m.in. w materiały biurowe, informatory kariery i edukacji, materiały promocyjne szkół ponadgimnazjalnych i ośrodków akademickich a także w materiały prezentujące regionalny rynek pracy.

BENEFICJENCI

Grupą docelową są uczniowie klas I-III z dziewięciu gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Kędzierzyn-Koźle. Wsparciem objętych zostanie 900 uczniów (405 dziewcząt i 495 chłopców).

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

Informacje szczegółowe oraz zdjęcia z działań projektowych, będą umieszczane na bieżąco na poniższej stronie internetowej: www.mzoiwkk.pl, w zakładce PROJEKTY UNIJNE I RZĄDOWE - Drogowskazy współpracy

Okres realizacji projektu:

01.01.2013 - 31.03.2014

Wartość projektu:

978.024,73 ZŁ

Płatność ze środków europejskich:

831.321,02 ZŁ

Dotacja celowa z budżetu krajowego:

146.703,71 ZŁ

Szkoły objęte wsparciem;

PG Nr 1, PG Nr 3, PG Nr 4, ZSM Nr 1, ZMS Nr 2, ZSM Nr 3, ZSM Nr 4, ZSM Nr 5, ZSM-P Nr 1,

Pełnomocnictwo w zakresie realizacji i sprawozdawczości projektu udzielone zostało Miejskiemu Zarządowi Oświaty i Wychowania w Kędzierzynie-Koźlu.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 2 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 3 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 4 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 6 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 7 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 8 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 9 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 10 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 11 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 12 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 13 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 14 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 15 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 16 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 17 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 18 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 19 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 20 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 21 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 22 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 23 czerwiec 2024 (niedziela)
24
Events of the day 25 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 26 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 27 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 28 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 29 czerwiec 2024 (sobota)
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel