Biuletyn Informacji Publicznej

  • Urząd Miasta
  • Urząd Miasta

Przyjęcia stron u Prezydenta Miasta i jego Zastępców

(Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle)

ROZDZIAŁ XIII. ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW

§ 52. Przyjmowanie, rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków dotyczących sposobu działania Urzędu Miasta należy do obowiązków:

1) Prezydenta Miasta,
- Zastępców Prezydenta Miasta,
- Sekretarza Miasta,
- Skarbnika Miasta;
2) Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta właściwych ze względu na przedmiot skargi lub wniosku.

§ 53.1. Skargi dotyczące działalności Prezydenta Miasta oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych rozpatruje organ wskazany w przepisach o postępowaniu administracyjnym.

2. Prezydent Miasta przyjmuje strony oraz rozpatruje skargi w sprawach:

1) objętych zakresem zadań i nadzoru Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika, jeżeli podejmowane przez nich działania stanowią przedmiot skargi;
2) objętych zakresem zadań kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta podległych bezpośrednio Prezydentowi, jeżeli podejmowane przez nich działania stanowią przedmiot skargi lub wniosku;
3) których problematyka przekracza zakres nadzoru sprawowanego przez Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Miasta.

3. Zastępcy Prezydenta przyjmują strony oraz rozpatrują skargi w sprawach objętych zakresem zadań kierowników nadzorowanych przez nich komórek organizacyjnych Urzędu.

4. Skarbnik Miasta przyjmuje strony oraz rozpatruje skargi w sprawach objętych zakresem zadań kierowników nadzorowanych przez niego komórek organizacyjnych Urzędu.

5. Sekretarz Miasta przyjmuje strony oraz rozpatruje skargi w sprawach:

1) objętych zakresem zadań kierowników nadzorowanych przez niego komórek organizacyjnych Urzędu Miasta;
2) określonych w ust. 2 pkt 3, ust. 3 i 4 podczas nieobecności Prezydenta, Zastępców Prezydenta i Skarbnika Miasta - na podstawie udzielonego imiennego upoważnienia.

6. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu przyjmują strony i rozpatrują skargi w sprawach objętych zakresem zadań podległych pracowników.

§ 54. Wnioski przyjmują i rozpatrują organy oraz osoby właściwe ze względu na przedmiot wniosku zgodnie ze statutem Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz przepisami niniejszego regulaminu.

§ 55.1. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu Miasta rejestrowane są w centralnym rejestrze prowadzonym przez Wydział Organizacyjny niezależnie od miejsca ich wpływu oraz właściwości do rozpatrywania.

2. Skargi i wnioski złożone ustnie przyjmuje się do protokołu.

3. Prezydent i Zastępcy Prezydenta przyjmują strony w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach 13.00-16.30.

4. Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu przyjmują strony w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.

5. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta zobowiązani są powierzyć przyjmowanie, ewidencjonowanie i kontrolę terminowego rozpatrywania skarg określonych w § 55 ust 6 oraz wniosków określonych w § 56 imiennie wyznaczonemu pracownikowi.

6. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta prowadzą spisy skarg i wniosków przez nie załatwianych.

7. Wydział Organizacyjny koordynuje sposób przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków poprzez:

1) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;
2) przekazywanie ich do rozpatrzenia zgodnie z właściwością Radzie Miasta;
3) przekazywanie ich do rozpatrzenia zgodnie z kompetencją kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych oraz nadzór nad terminowością i rzetelnością ich załatwienia;
4) nadzór nad terminowym przygotowaniem przez komórki organizacyjne Urzędu oraz gminne jednostki organizacyjne, materiałów niezbędnych do właściwego rozpatrzenia i załatwienia skarg i wniosków przez Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika.

8. Szczegółowe zasady organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle określają odrębne przepisy.

9. Ogólny nadzór nad postępowaniem w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miasta sprawuje Sekretarz Miasta.

 

Przyjęcia stron- mieszkańców przez Prezydenta Miasta i Zastępców Prezydenta Miasta w zakresie skarg i wniosków

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
Events of the day 1 luty 2023 (środa)
Events of the day 2 luty 2023 (czwartek)
Events of the day 3 luty 2023 (piątek)
Events of the day 4 luty 2023 (sobota)
Events of the day 5 luty 2023 (niedziela)
6
Events of the day 7 luty 2023 (wtorek)
8
Events of the day 9 luty 2023 (czwartek)
10
Events of the day 11 luty 2023 (sobota)
Events of the day 12 luty 2023 (niedziela)
Events of the day 13 luty 2023 (poniedziałek)
Events of the day 14 luty 2023 (wtorek)
Events of the day 15 luty 2023 (środa)
Events of the day 16 luty 2023 (czwartek)
Events of the day 17 luty 2023 (piątek)
Events of the day 18 luty 2023 (sobota)
Events of the day 19 luty 2023 (niedziela)
Events of the day 20 luty 2023 (poniedziałek)
21
22
Events of the day 23 luty 2023 (czwartek)
24
Events of the day 25 luty 2023 (sobota)
Events of the day 26 luty 2023 (niedziela)
Events of the day 27 luty 2023 (poniedziałek)
Events of the day 28 luty 2023 (wtorek)
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel