Biuletyn Informacji Publicznej

Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap I – zabytkowy park w Sławięcicach

Ochrona różnorodności biologicznej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap I – zabytkowy park w Sławięcicach

Oś Priorytetowa

05. – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

Działanie

05.01 – Ochrona różnorodności biologicznej

Nr ewidencyjny wniosku

RPOP.05.01.00-16-006/15

Data podpisania umowy o dofinansowanie

21.12.2015 r.

Wartość projektu

1.525.032,00 PLN

Wysokość dofinansowania

1.113.120,85 PLN co stanowi 72,99 % wartości projektu

Beneficjent

Gmina Kędzierzyn-Koźle

Opis projektu

Miejscem realizacji projektu jest teren parku zabytkowego w os. Sławięcice. Teren ten jest cenny przyrodniczo przede wszystkim z powodu występowania tam pachnicy dębowej – chrząszcza, który objęty jest w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. W ramach realizacji projektu przeprowadzona zostanie inwentaryzacja przyrodnicza, a także opracowany zostanie plan ochrony bioróżnorodności oraz opisy lokalizacji gatunków chronionych. Dodatkowo, w celu  zwiększenia świadomości społeczeństwa, wydana zostanie publikacja, która powstanie w oparciu o materiały zgromadzone w pierwszej fazie realizacji projektu. Aby zapewnić rodzimym gatunkom najkorzystniejsze warunki do rozwoju, zaplanowano usunięcie obcych gatunków inwazyjnych, pielęgnację istniejących roślin oraz nasadzanie rodzimych krzewów i bylin. Ponadto, ochroną objęte zostaną istniejące pomniki przyrody oraz wytyczone nowe. W celu ograniczenia presji ludzkiej na siedliska gatunków chronionych wytyczona zostanie ścieżka przyrodniczo – edukacyjna z elementami małej architektury.

Cel projektu:

Głównymi celami projektu są: ochrona różnorodności biologicznej na terenie Kędzierzyna-Koźla, z wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych, ochrona pomników przyrody na terenie parku i wytyczenie nowych, ograniczenie populacji gatunków inwazyjnych. Istotnym celem jest również ograniczenie presji ludzkiej na siedliska i gatunki chronione poprzez wytyczenie ścieżek przyrodniczo – edukacyjnych wraz z elementami małej architektury, propagowanie wiedzy na temat walorów przyrodniczych zabytkowego parku poprzez wydanie publikacji na temat jego walorów przyrodniczych i bioróżnorodności oraz wytyczenie interaktywnej ścieżki przyrodniczo – edukacyjnej.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 2 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 3 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 4 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 6 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 7 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 8 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 9 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 10 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 11 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 12 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 13 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 14 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 15 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 16 czerwiec 2024 (niedziela)
Events of the day 17 czerwiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 18 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 19 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 20 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 21 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 22 czerwiec 2024 (sobota)
Events of the day 23 czerwiec 2024 (niedziela)
24
Events of the day 25 czerwiec 2024 (wtorek)
Events of the day 26 czerwiec 2024 (środa)
Events of the day 27 czerwiec 2024 (czwartek)
Events of the day 28 czerwiec 2024 (piątek)
Events of the day 29 czerwiec 2024 (sobota)
30
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel