Biuletyn Informacji Publicznej

Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kędzierzyn-Koźle

Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego określają następujące akty prawne:

 1. ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.);
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.);
 3. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 ze zm.);
 4. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574,zmiana Dz. U. z 2019 roku poz. 1650) );
 5. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).
 6. Ustawa z dn. 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203

Podjęcie postępowania egzaminacyjnego

Postępowanie egzaminacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego podejmuje się na wniosek nauczyciela skierowany do Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinien zawierać numer PESEL w związku z koniecznością wprowadzania przez Gminę Kędzierzyn-Koźle  informacji o uzyskanym stopniu awansu zawodowego do zbioru danych nauczyciela zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2159 z późn. zm.). W przypadku gdy nauczyciel nie posiada numeru PESEL zobowiązany jest podać: drugie imię (imiona), datę urodzenia, płeć i kraj pochodzenia.

Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego nauczyciele składają w roku kalendarzowym uzyskania oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania ww. terminu nauczyciele zobowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku Prezydent Miasta wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego od dnia 1 lipca danego roku do dnia 31 października danego roku Prezydent Miasta wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

Przebieg postępowania egzaminacyjnego

Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje Prezydent Miasta.

W skład komisji wchodzą:

 1. przedstawiciel organu prowadzącego szkołę/przedszkole, jako jej przewodniczący,
 2. przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
 3. dyrektor szkoły,
 4. dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 5. Na wniosek nauczyciela w skład komisji wchodzi przedstawiciel wskazanego we wniosku związku zawodowego.

Zgodnie z § 11 cyt. na wstępie rozporządzenia Prezydent Miasta przeprowadza analizę formalną wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i załączonych dokumentów. Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych, Prezydent Miasta wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej powiadamia nauczyciela, który złożył wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu na co najmniej 7 dni przed dniem posiedzenia komisji.

Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.  Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w obecności, co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10. Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów z tym, że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3, odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.

Nauczyciel zdaje egzamin przed komisją egzaminacyjną, jeżeli obliczona średnia arytmetyczna punktów wynosi, co najmniej 7.

Komisja egzaminacyjna sporządza  protokół z przebiegu pracy.

Nauczyciel, który nie zdał egzaminu może ponownie złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po odbyciu, na wniosek nauczyciela i za zgodą dyrektora szkoły, dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, z tym, że nauczyciel kontraktowy może przystąpić ponownie do egzaminu przed komisją egzaminacyjną tylko jeden raz w danej szkole.

Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Warunkiem nadania nauczycielowi kontraktowemu stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 1. spełnienie wymagań kwalifikacyjnych określonych w art. 9 cyt. na wstępie ustawy Karta Nauczyciela,
 2. odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną,
 3. zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Nauczycielowi kontraktowemu spełniającemu ww. warunki, w drodze decyzji administracyjnej, stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego nadaje Prezydent Miasta. W przypadku niespełnienia przez nauczyciela ww. warunków do otrzymania stopnia nauczyciela mianowanego Prezydent Miasta odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Od decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, tj. Opolskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego

Nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego przez Prezydenta Miasta oraz komisje egzaminacyjne sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Opolski Kurator Oświaty. Czynności podjęte z naruszeniem przepisów ustawy Karta Nauczyciela, przepisów o kwalifikacjach nauczycieli lub przepisów o sposobie odbywania stażu, rodzaju dokumentacji załączanej do wniosku nauczyciela o postępowanie egzaminacyjne, zakresie wymagań egzaminacyjnych, trybie i zasadach działania komisji egzaminacyjnych są nieważne. Nieważność czynności stwierdza, w drodze decyzji administracyjnej organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj. Opolski Kurator Oświaty.

Wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia

Nauczycielowi, który w trakcie pracy zawodowej uzyskał wyższy poziom wykształcenia niż określony w akcie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, Prezydent Miasta wydaje na wniosek nauczyciela nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego, uwzględniający uzyskany poziom wykształcenia. Do wniosku (załącznik nr 3) o wydanie nowego aktu nauczyciela mianowanego należy załączyć:

 1. poświadczone kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu wykształcenia,
 2. poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego 

 1. Wniosek o rozpoczęcie postępowania egzaminacyjnego (załącznik nr 1)
 2. dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 3. akt nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 4.  zaświadczenie dyrektora szkoły ( załącznik nr 2)
 5.  sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 6. karta oceny  dorobku zawodowego dokonana po zakończeniu stażu – kopia poświadczona przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.  Nauczyciel, który ukończył staż na nauczyciela mianowanego do 31.08.2019 roku  dołącza  kopię oceny pracy dokonaną po zakończeniu stażu.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenie

Brak nadchodzących wydarzeń

Brak nadchodzących wydarzeń

Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel