Biuletyn Informacji Publicznej

 • Urząd Miasta
 • Urząd Miasta

Sekretarz Miasta

Zbigniew Romanowicz

e-mail: sekretarz@kedzierzynkozle.pl

Zbigniew Romanowicz - Sekretarz Miasta w biurze

Zakres zadań i odpowiedzialności
Sekretarza Miasta

§ 11. Zakres zadań i odpowiedzialności Sekretarza Miasta obejmuje:

 1. zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Miasta w zakresie obsługi organów Gminy, poprzez zorganizowanie systemu:
  1. właściwego i terminowego przygotowywania oraz przeprowadzania wyborów do Rady Miasta, wyborów Prezydenta Miasta i referendów gminnych oraz wyborów do Sejmu, Senatu, wyborów Prezydenta RP i referendów o zasięgu ogólnokrajowym w zakresie zleconym Gminie na mocy ustaw,
  2. właściwego i terminowego przygotowywania materiałów i dokumentów będących przedmiotem posiedzeń Prezydenta Miasta oraz Rady Miasta i jej komisji,
  3. właściwej i terminowej realizacji zarządzeń i innych rozstrzygnięć Prezydenta Miasta, w tym zarządzeń i rozstrzygnięć w sprawie sposobu realizacji uchwał Rady Miasta,
  4. funkcjonowania systemu współdziałania Rady Miasta i Prezydenta Miasta z jednostkami pomocniczymi Gminy, organizacjami społecznymi i mieszkańcami miasta,
  5. przygotowywania odpowiedzi na interpelacje radnych, a w razie potrzeby organizowanie narad w celu zredagowania odpowiedzi o charakterze interdyscyplinarnym,
  6. opracowywania i udostępniania informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej;
 2. zapewnienie sprawnego wykonywania przez Urząd Miasta zadań z zakresu administracji publicznej, poprzez koordynację i nadzór:
  1. systemu rozpatrywania skarg i wniosków oraz przygotowywania ich okresowej analizy,
  2. działań związanych z:
 • naborem,
 • nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy,
 • podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,
 • postępowaniem w sprawach naruszeń obowiązków przez pracowników samorządowych,
 • okresową oceną kwalifikacyjną, pracowników Urzędu Miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 • współpracy z jednostkami pomocniczymi Gminy,
 • działań podejmowanych w celu realizacji zadań Gminy w zakresie:
  • rejestracji aktów stanu cywilnego,
  • ewidencji ludności i dowodów osobistych,
 • organizacji obchodów świąt państwowych i uroczystości lokalnych oraz współpracy z organizacjami kombatanckimi,
 • właściwego i terminowego załatwiania przez określone w pkt. 3 komórki organizacyjne Urzędu Miasta spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
 • działań komórek organizacyjnych w sprawach interdyscyplinarnych;
 • odpowiedzialność za wykonanie określonych w niniejszym Regulaminie zadań komórek organizacyjnych stanowiących zaplecze kadrowe i dokumentacyjne podejmowanych przez Sekretarza działań, a mianowicie:
  1. Wydziału Administracyjno-Gospodarczego,
  2. Wydziału Organizacyjnego,
  3. Wydziału Spraw Obywatelskich,
  4. Biura Rady Miasta;
 • sprawowanie bezpośredniego nadzoru i kontroli zarządczej działania:
  1. pracowników Wydziału Administracyjno-Gospodarczego,
  2. pracowników Wydziału Organizacyjnego,
  3. pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich,
  4. pracowników Biura Rady Miasta;
 • przyjmowanie, w obecności dwóch świadków, ostatniej woli spadkodawcy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 • Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

  p w ś c p s n
  Events of the day 1 Wrzesień 2023 (piątek)
  Events of the day 2 Wrzesień 2023 (sobota)
  Events of the day 3 Wrzesień 2023 (niedziela)
  Events of the day 4 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
  5
  6
  7
  Events of the day 8 Wrzesień 2023 (piątek)
  Events of the day 9 Wrzesień 2023 (sobota)
  Events of the day 10 Wrzesień 2023 (niedziela)
  Events of the day 11 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
  Events of the day 12 Wrzesień 2023 (wtorek)
  Events of the day 13 Wrzesień 2023 (środa)
  Events of the day 14 Wrzesień 2023 (czwartek)
  Events of the day 15 Wrzesień 2023 (piątek)
  Events of the day 16 Wrzesień 2023 (sobota)
  Events of the day 17 Wrzesień 2023 (niedziela)
  Events of the day 18 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
  Events of the day 19 Wrzesień 2023 (wtorek)
  Events of the day 20 Wrzesień 2023 (środa)
  Events of the day 21 Wrzesień 2023 (czwartek)
  Events of the day 22 Wrzesień 2023 (piątek)
  Events of the day 23 Wrzesień 2023 (sobota)
  Events of the day 24 Wrzesień 2023 (niedziela)
  Events of the day 25 Wrzesień 2023 (poniedziałek)
  Events of the day 26 Wrzesień 2023 (wtorek)
  Events of the day 27 Wrzesień 2023 (środa)
  Events of the day 28 Wrzesień 2023 (czwartek)
  Events of the day 29 Wrzesień 2023 (piątek)
  Events of the day 30 Wrzesień 2023 (sobota)
  Pokaż panel załatw sprawę
  Pokaż panel Facebook
  Pokaż panel YouTube
  Show Instagram panel