Biuletyn Informacji Publicznej

 • Urząd Miasta
 • Urząd Miasta

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.kedzierzynkozle.plUrzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-01.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-23.
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-31.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnyc,
 • załączniki mogą nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki .Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę

Zgodność ze standardami

 • strona internetowa jest responsywna,
 • dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus),
 • strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem,
 • staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Kuś, michal.kus@kedzierzynkozle.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 40 34 483. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Grzegorza Piramowicza 32

  Do budynku prowadzą  dwa  wejścia:  jedno wejście od ul. Grzegorza Piramowicza, drugie wejście od parkingu za Urzędem Miasta.
  Do wejścia prowadzą:  do pierwszego wejścia schody, do drugiego wejścia winda.
  Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
  W budynku jest winda.
  Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na niskim parterze, parterze oraz na piętrach  1,2,3.
  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na każdej kondygnacji budynku.
  Przed pierwszym wejściem do budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych, przed drugim wejściem do budynku wyznaczono 6 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego za pośrednictwem Polskiego Związku Głuchych, zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 19.09.2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 2. Budynek: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Władysława Planetorza 2

  Do budynku prowadzą  dwa  wejścia  od ul. Władysława Planetorza.
  Do pierwszego wejścia od ul. Władysława Planetorza prowadzą  schody oraz platforma  przyschodowa, do drugiego wejścia (parking) prowadzą schody.
  Nad wejściami nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.
  W budynku jest platforma przyschodowa. 
  Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
  Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych.
  W pobliżu budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego za pośrednictwem Polskiego Związku Głuchych, zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 19.09.2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 3. Budynek: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 17

  Do budynku prowadzi jedno wejście:  od ul. Piastowskiej
  Nad wejściami  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.
  W budynku jest winda.
  Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze.
  Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych..
  W pobliżu budynku znajduje się  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego za pośrednictwem Polskiego Związku Głuchych, zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 19.09.2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 4. Budynek: Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piastowska 15

  Do budynku prowadzi jedno wejście:  od ul. Piastowskiej
  Nad wejściami  nie ma  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  Wejścia nie są  zabezpieczone bramkami.
  W budynku nie ma windy.
  Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych..
  W pobliżu budynku znajduje się  miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego za pośrednictwem Polskiego Związku Głuchych, zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 19.09.2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

Aplikacje mobilne

Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle prowadzi następujące aplikacje mobilne:

 • Aplikacja BLISKO

Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

 • Grafiki publikowane w aplikacji nie zawierają alternatywnej treści. Obecnie twórca aplikacji pracuje nad umożliwieniem dodawania alternatywnej treści do nowo dodawanych załączników. Przewidywany czas, od którego załączniki graficzne będą zawierać alternatywną treść, to 31 grudnia 2021 r.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie" opisane w ustawie o dostępności cyfrowej."

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
25
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel