Biuletyn Informacji Publicznej

 • Urząd Miasta
 • Urząd Miasta

Prezydent Miasta

Sabina Nowosielska

e-mail: prezydent@kedzierzynkozle.pl

Sabina Nowosielska - Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle w swoim biurze

Zakres zadań i odpowiedzialności Prezydenta Miasta.

§ 7. 1. Do zadań Prezydenta Miasta jako kierownika Urzędu Miasta należy:

 1. zapewnienie realizacji ustalonych zadań Urzędu Miasta poprzez nadzór i skuteczną kontrolę ich wykonywania przez wszystkich pracowników samorządowych w nim zatrudnionych;
 2. nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Urzędu Miasta w trybie i na zasadach określonych w przepisach o pracownikach samorządowych;
 3. wydawanie aktów kierownictwa wewnętrznego (zarządzeń i instrukcji) regulujących funkcjonowanie Urzędu Miasta, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie;
 4. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta;
 5. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej miasta;
 6. powoływanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
 7. zapewnienie przestrzegania przepisów prawa przez zatrudnionych w Urzędzie Miasta pracowników samorządowych;
 8. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec:
  1. pracowników Urzędu Miasta,
  2. kierowników gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie ustalonym w przepisach o samorządzie gminnym.

2. Do zadań Prezydenta Miasta jako organu wykonawczego Gminy należy:

 1. opracowanie projektu budżetu Gminy i przedkładanie go Radzie Miasta;
 2. ogłaszanie budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Miasta oraz ustalanie planów finansowych określonych w przepisach o finansach publicznych;
 3. kierowanie przygotowanych wniosków i projektów aktów prawnych pod obrady Rady Miasta;
 4. przedkładanie Radzie Miasta do zatwierdzenia zarządzeń porządkowych przyjętych w trybie i na zasadach określonych w przepisach o samorządzie gminnym;
 5. przygotowywanie i przedstawianie na sesji Rady Miasta sprawozdań z działalności w okresie międzysesyjnym;
 6. przedkładanie organom nadzoru uchwał Rady Miasta w terminach ustalonych prawem oraz  nadzorowanie realizacji uchwał Rady Miasta przez Urząd Miasta i gminne jednostki organizacyjne;
 7. przyjmowanie, w obecności dwóch świadków, ostatniej woli spadkodawcy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3. Do zadań Prezydenta Miasta należy wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej z wyjątkiem zastrzeżonych ustawami do kompetencji innych organów lub osób.

4. Do zadań Prezydenta Miasta jako organu podatkowego należy wymiar oraz pobór podatków i opłat lokalnych w trybie i na zasadach określonych ustawami.

5. Prezydent Miasta może upoważnić Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Miasta oraz innych pracowników Urzędu Miasta do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 3 i ust. 4.
Wydział Organizacyjny prowadzi ewidencję upoważnień, o których mowa wyżej.

6. Prezydent Miasta:

 1. sprawuje bezpośredni nadzór i kontrolę zarządczą działania:
  1. Zastępców Prezydenta, Skarbnika i Sekretarza,
  2. pracowników Wydziału Strategii, Rozwoju i Środków Pomocowych,
  3. pracowników Straży Miejskiej,
  4. pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
  5. pracowników Biura Audytu i Kontroli Wewnętrznej,
  6. pracowników Biura Informacji i Promocji Miasta,
  7. pracowników Biura Informatyki i Ochrony Informacji,
  8. pracowników Biura Prawnego,
  9. Stanowiska ds. BHP i p. poż.;
 2. zapewnia organizację systemu nadzoru i kontroli zarządczej działania gminnych jednostek organizacyjnych.
 3. wykonuje uprawnienia i obowiązki wspólnika spółek handlowych z udziałem Gminy.

7. Prezydent Miasta może udzielić Zastępcom Prezydenta, Skarbnikowi, Sekretarzowi oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta pełnomocnictw do prowadzenia w swoim imieniu spraw Gminy, a w szczególności składania oświadczeń woli w zakresie zarządu mieniem Gminy.
Wydział Organizacyjny prowadzi ewidencję pełnomocnictw, o których mowa wyżej.

Kalendarz wydarzeń - Dzieje się!

p w ś c p s n
Events of the day 1 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 2 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 5 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 6 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 7 lipiec 2024 (niedziela)
8
Events of the day 9 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 10 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 11 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 12 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 13 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 14 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 15 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 16 lipiec 2024 (wtorek)
Events of the day 17 lipiec 2024 (środa)
Events of the day 18 lipiec 2024 (czwartek)
Events of the day 19 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 20 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 21 lipiec 2024 (niedziela)
Events of the day 22 lipiec 2024 (poniedziałek)
Events of the day 23 lipiec 2024 (wtorek)
24
25
Events of the day 26 lipiec 2024 (piątek)
Events of the day 27 lipiec 2024 (sobota)
Events of the day 28 lipiec 2024 (niedziela)
29
30
31
Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel