Biuletyn Informacji Publicznej

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II

TYTUŁ PROJEKTU

Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - etap II

OŚ PRIORYTETOWA

V. Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

DZIAŁANIE

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

NUMER UMOWY O DOFINANSOWANIE

RPOP.05.01.00-16-0015/17-00

DATA PODPISANIA UMOWY O DOFINANSOWANIE

2018-08-21

WARTOŚĆ PROJEKTU

6 249 393,64 zł

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

3 984 550,42

BENEFICJENT

Gmina Kędzierzyn-Koźle (Partnerzy Projektu: Gmina Ujazd, PGL LP Nadleśnictwo Kędzierzyn )

OKRES REALIZACJI

2017-10-16  -  2019-12-31

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

Projekt będzie realizowany w partnerstwie pomiędzy Gminą Kędzierzyn-Koźle a Gminą Ujazd i Nadleśnictwem Kędzierzyn. Przewidziano realizację następujących zadań: a) Gmina K-Koźle: - Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową i budową ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w Koźlu, - Opracowanie projektowe zieleni oraz inwentaryzacja przyrodnicza w tym ornitologiczna; - Wykonanie nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu; - Opracowanie i wydanie publikacji dotyczącej bioróżnorodności zabytkowego parku w Koźlu; b) Gmina Ujazd: - Inwentaryzacja drzewostanu oraz przyrodnicza; - Wycinka sanitarna i niezbędne prace pielęgnacyjne drzewostanu parku w otoczeniu ruin Zamku Biskupów Wrocławskich w Ujeździe; c) Nadleśnictwo Kędzierzyn: - Działania edukacyjno-informacyjne. Projekt przewiduje także działania wspólne, tj.: - Kampanię edukacyjno-informacyjna wraz z utworzeniem interaktywnej ścieżki edukacyjnej oraz promocję.

W efekcie realizacji projektu w 2019 r. zrealizowane będzie: 1 obiekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 3 podmioty wykorzystają technologie info-kom., 2 siedliska/zbiorowiska roślinne objęte będą projektem, 2 kampanie info-edu związanych z edu. ekolog., 3 dokumentów. planistycznych z zakresu ochrony przyrody, 1 przebudowany obiekt turyst. i rekreacyjny, 5,1 km odnowionych szlaków turystycznych, 2 ośrodki prowadzące działalność w zakresie edukacji. eko. objętych wsparciem, 2 formy ochrony przyrody, 2 utworzone centra ochrony różnorodności biologicznej.

Kalendarz wydarzeń

p w ś c p s n
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Najbliższe wydarzenie

Brak nadchodzących wydarzeń

Brak nadchodzących wydarzeń

Pokaż panel załatw sprawę
Pokaż panel Facebook
Pokaż panel YouTube
Show Instagram panel